English

Търсене и подбор

   Служителите са най-големият актив във Вашата компания и при това не с фиксирана, а с нарастваща стойност. Всеки служител е важен фактор, отговорен по различен начин за успеха, постиженията и напредъка в една организация.

Неправилният подбор би струвал време и пари!!!

   Ето защо е изгодно да подбирате персонал чрез ОМЕКА ООД: Ние работим във Ваш интерес, съобразно Вашите изисквания към кандидатите, отчитайки спецификата на Вашата фирма или организация. Вие се срещате само с тези кандидати, които ние ще Ви изпратим след предварителна проверка и анализ на професионалните, личностните качества и персоналните данни. Вие нямате финансови разходи, свързани с търсене на персонал, плащайки за обяви в средствата за масова информация или на Мениджър ЧР. Не харчите време и сили за телефонни разговори и безкрайни интервюта. Вие получавате кандидат, който е заинтересуван от работата именно във Вашата фирма или организация. Вие получавате гаранция от нас за това, че ако кандидатът не е преминал успешно изпитателния период или е напуснал, то ние поемаме задължението за замяната му с друг подходящ, без допълнително заплащане. Информацията за Вашата фирма е строго конфиденциална. Стойността на услугите се определя съобразно квалификационната степен на търсения служител.

   Вие можете да направите заявка за подбор на персонал, използвайки формата за това в нашия сайт или да се свържете по телефона.


Консултиране


   Търсейки работа, Вие се нуждаете от помощта на професионалисти в областа на подбора.
Сътрудничеството с  ОМЕКА ООД ще Ви помогне бързо да се ориентирате на пазара на труда, правилно да оцените своите сили и да изберете този път, който най-пълно съответства на дадения етап от развитието на Вашата кариера. От голямо значение за нас е взаимодействието с ОМЕКА ООД да бъде максимално удобно и ефективно, както за фирмите и организациите, които са наши клиенти, така и за тези, които са заинтересувани да намерят или сменят работата си.  
- Индивидуален подход. Преди да Ви предложим конкретна длъжност, ние ще Ви поканим на интервю, за да уточним всички детайли около Вашия опит, професионални планове и очаквания. 
- Конфиденциалност. Информация за Вас може да бъде предоставена на наш клиент само с Ваше съгласие. Ние няма да провеждаме тестиране, изследване или проверка на препоръките без предварително да Ви уведомим за това.
- Обективност. Консултантите от ОМЕКА ООД се задължават да не дискриминират кандидатите по пол, възраст, национална принадлежност, политически и религиозни убеждения. 
- Откритост. Ние ще Ви предоставим данни за фирмата, която Ви одобри за събеседване, ако тази информация не носи конфиденциален характер. След явяването Ви на интервю ние ще Ви запознаем с резултатите от него.


ВАЖНО!!!!!

Всички услуги на ОМЕКА ООД за кандидатите са безплатни.
За да има възможност ОМЕКА ООД да разгледа Вашата кандидатура за вакантни позиции, е достатъчно първо да изпратите автобиография по електронната поща на нашата фирма или да попълните формата в нашия сайт.

Администриране на дейности по трудови правоотношения


1. Разработване на Правилник за вътрешния трудов ред, съобразно организацията
2. Консултиране и разработване на Длъжностни характеристики
3. Изготвяне и администриране на трудови договори и допълнителни споразумения на служителите
4. Изготвяне на уведомления към трудови договори и регистрация в НОИ
5. Изготвяне на месечни разплащателни ведомости, рекапитулации и фишове за работещите по трудови договори
6. Изготвяне на платежни нареждания за преводи на разчетите с бюджета, свързани с трудовите възнаграждения
7. Изготвяне на справки, регламентирани по КТ и свързани с трудовите правоотношения на служителите
8. Изготвяне на декларации към осигурителни организации
9. Изготвяне на справки за НСИ


Други бизнес услуги


1. Консултиране при избор на Служба по Трудова Медицина
2. Консултиране при избор на Застрахователно Дружество
3. Консултиране при въвеждане на международни стандарти ISO 9001:2000 и НАССР